ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2716/99

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Αρθρο 12

Κοινωνικοί  Συνεταιρισμοί Περιορισμένης  Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) αποβλέπουν στην κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, έχουν εμπορική ιδιότητα και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής Υγείας. Η μέριμνα για την ανάπτυξή τους και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και ασκούνται μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης  μπορούν να είναι ταυτόχρονα παραγωγικές, καταναλωτικές, εμπορικές, πιστωτικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές  και πολιτιστικές μονάδες και  να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής ανάπτυξης).

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης  μπορεί:

α) Να ιδρύουν  και να διατηρούν καταστήματα πώλησης και υποκαταστήματα οπουδήποτε.

β) Να συμμετέχουν  σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται  από τις ειδικές κατά περίπτωση  διατάξεις. Ειδικότερα, μπορεί να συμμετέχουν  σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού  Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.), Κοινοπραξίες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και Δημοτικές Επιχειρήσεις.

γ) Να συμμετέχουν  σε αναπτυξιακά προγράμματα ή  να συμμετέχουν με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην πραγματοποίηση τους και να συνεργάζονται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, από αυτές που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης  έχουν έδρα τους το Δήμο στον οποίο  εδρεύει η διοίκηση τους. Η επωνυμία τους περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και την έδρα. Μπορεί να περιλαμβάνει και διακριτικό τίτλο. Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας συστήνεται και λειτουργεί αποκλειστικά ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης. Η επωνυμία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης διακρίνεται από την επωνυμία άλλων Συνεταιρισμών, οι οποίοι εδρεύουν στον ίδιο Δήμο, αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους στον ίδιο Τομέα Ψυχικής Υγείας και έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Στην επωνυμία δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται ονόματα φυσικών προσώπων ή επωνυμίες άλλων νομικών προσώπων.

Η σύσταση  των Κοι.Σ.Π.Ε., ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) χωρίς τον περιορισμό για υπογραφή του καταστατικού από εκατό (100) τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για καταναλωτικό συνεταιρισμό. Απαιτείται άδεια σκοπιμότητας, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μετά από εξέταση του προτεινόμενου καταστατικού και αφού ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, τα αναπτυξιακά δεδομένα της περιοχής δράσης και η γνώμη του Τομέα Ψυχικής Υγείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 4 έως 8 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 εκτός από τα εδάφια δ΄ και ε΄ της παρ. 4.

Μέλη των  Κοι.Σ.Π.Ε. μπορούν να γίνουν:

α) Φυσικά πρόσωπα, ενήλικες ή ανήλικοι τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) ετών, οι οποίοι λόγω ψυχικής  διαταραχής έχουν ανάγκη αποκατάστασης, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αντίστοιχη Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας, ανεξάρτητα από τη διαγνωστική κατηγορία, το στάδιο της νόσου και τη διαμονή (Προσωπική Κατοικία, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του παρόντος νόμου, νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., κυρίως ψυχιατρικά, Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ή άλλες Μ.Ψ.Υ.), χωρίς να απαιτείται να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των νόμων περί Συνεταιρισμών. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας αποτελούν τουλάχιστον το 35% του συνόλου των μελών.

β) Ενήλικες που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής  υγείας, όπως εργοθεραπευτές, εκπαιδευτές  και άλλες κατηγορίες επαγγελματικών της ψυχικής υγείας. Επιτρέπεται  η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων ή ψυχιάτρων ή ψυχολόγων κλάδου Ε.Σ.Υ.. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των μελών.

γ) Δήμοι, κοινότητες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό των συνεταιρισμών, και ειδικότερα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., κυρίως τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Γενικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία έχουν αναπτύξει Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των μελών.

Μέλη των  Κοι.Σ.Π.Ε. δεν μπορεί να γίνουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλο συνεταιρισμό οποίος έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και έχει την έδρα του στον ίδιο Τομέα Ψυχικής Υγείας.

Τα μέλη των συνεταιρισμών μπορεί να απασχολούνται  στους εξής Κοι.Σ.Π.Ε. ως εξής:

α) Τα μέλη της  πρώτης κατηγορίας μπορεί να παρέχουν εργασία στους Κοι.Σ.Π.Ε. και να αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και το χρόνο της εργασίας τους, όπως προβλέπεται από τον  κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας  του κατά περίπτωση Κοι.Σ.Π.Ε.. Αν τα απασχολούμενα μέλη της κατηγορίας αυτής έχουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αμοιβή τους από τον συνεταιρισμό. Αν τα απασχολούμενα μέλη της πρώτης κατηγορίας της παρ. 6 εδ. α΄ δεν είναι ασφαλισμένα, ούτε καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2072/1992 ασφαλίζονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε. στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς των κλάδων τους.

β) Τα μέλη της  δεύτερης κατηγορίας μπορεί να παρέχουν εργασία στους συνεταιρισμούς, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα  με τους όρους που προβλέπονται από  το καταστατικό και τον κανονισμό  εσωτερικής λειτουργίας τους. Ειδικότερα, εργαζόμενοι σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας με την οποία οι συνεταιρισμοί συνεργάζονται για επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς μπορεί να απασχολούνται παράλληλα, να μετακινούνται ή να αποσπώνται με την συναίνεσή τους στους Κοι.Σ.Π.Ε.. Τα απασχολούμενα μέλη αυτής της κατηγορίας δεν αμείβονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε.. Οι συνεταιρισμοί οφείλουν μόνο να καταβάλλουν σε αυτά τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν λόγω της εργασίας τους σε αυτούς

Τα ιδρυτικά μέλη γίνονται μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε. με την υπογραφή του καταστατικού. Η εγγραφή νέων μελών είναι πάντοτε ελεύθερη σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού. Η διαδικασία εγγραφής διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 άρθρο 2 παράγραφοι 4-6. Τα μέλη μπορεί να αποχωρήσουν από τους Κοι.Σ.Π.Ε. με γραπτή δήλωσή τους, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την αποχώρηση μελών πριν από την συμπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, το μέλος διαγράφεται από τους συνεταιρισμούς στις περιπτώσεις που προβλέπει τα καταστατικό ή αν λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους βλάπτονται τα συμφέροντα των Κοι.Σ.Π.Ε. Στα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε. αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφεραν το αργότερο τρεις (3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή.

Κάθε μέλος  εγγράφεται με μια υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα που καθορίζεται στο καταστατικό. Αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, η εισφορά της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώρηση του συνεταιρισμού ή από την εγγραφή του μέλους. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη.

Το καταστατικό  μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε μέλος έως 5 προαιρετικών μερίδων, εκτός από την υποχρεωτική  μερίδα και ορίζει χωρίς περιορισμό τον αριθμό προαιρετικών μερίδων  που μπορούν να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση  με την αξία της υποχρεωτικής. Για  την απόκτηση της υποχρεωτικής ή των προαιρετικών μερίδων τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους ανάλογη πίστωση για τον σκοπό αυτόν. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο γίνεται εγγράφως ύστερα από συναίνεση του Δ.Σ., εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του ως μέλος.

Οι πόροι  των συνεταιρισμών προέρχονται  από:

α) Επιχορήγηση  από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό  ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποκλειστικά για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισμούς.

β) Χρηματοδότηση  από Εθνικούς Οργανισμούς, το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων, Αναπτυξιακά Προγράμματα, καθώς και από την Ευρωπαϊκή  Ένωση ή Διεθνείς Οργανισμούς.

γ) Κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

δ) Έσοδα  από την άσκηση των δραστηριοτήτων των Κοι.Σ.Π.Ε..

ε) Έσοδα  από την εκμετάλλευση περιουσιακών τους στοιχείων.

καταστατικό Κοι.Σ.Π.Ε Ρεθύμνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

Ο υπό σύσταση ΚοιΣΠΕ Ρεθύμνου αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας, έχει το χαρακτήρα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και απεριόριστη διάρκεια, φέρει την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΤΟΜΕΑ  ΨΥΧΙΚΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΝΟΜΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και το διακριτικό τίτλο ……………………………

Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνου, ενώ σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας οποιασδήποτε μορφής, η οποία συγκεκριμενοποιείται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.

Μέλη του Συνεταιρισμού αποτελούν: α) φυσικά πρόσωπα, ενήλικες ή ανήλικοι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, οι οποίοι υπάγονται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Ρεθύμνου κατ’ ελάχιστο ποσοστό 35% του συνόλου των μελών, β) ενήλικες που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας και υπάγονται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν.  Ρεθύμνου σε ποσοστό κατ΄ ανώτατο όριο 45%  του συνόλου των μελών και γ) δήμοι, κοινότητες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Ν. Ρεθύμνου και σε ποσοστό κατ΄ ανώτατο όριο 20% του συνόλου των μελών. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλο Συνεταιρισμό, ο οποίος έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και εδρεύει σε δήμο του Ν. Ρεθύμνου.

Για την εγγραφή μέλους ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση, ενώ η απόφαση αυτή εγκρίνεται στη συνέχεια από την Γ.Σ. Η αποχώρηση μέλους πραγματοποιείται με γραπτή δήλωση προς το Δ.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της οικονομικής χρήσης, δηλαδή έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. στην περίπτωση που συστηματικά παραβαίνει τις υποχρεώσεις του και με τη συμπεριφορά του βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

 

Δικαιώματα μελών:

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με μια (1) ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.

β) Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Συνεταιρισμού.

γ) Δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του ΚοιΣΠΕ και να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

δ) Δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε αναλογία με τις εκ μέρους τους κατεχόμενες συνεταιριστικές μερίδες.

Τα μέλη της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μπορούν να παρέχουν την εργασία τους στον ΚοιΣΠΕ και να αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και τον χρόνο εργασίας τους, ενώ τα μέλη της δεύτερης κατηγορίας μπορούν να παρέχουν εργασία στον ΚοιΣΠΕ με πλήρη ή μερική απασχόληση. Στο Συνεταιρισμό μπορεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. να απασχολούνται ως εργαζόμενοι και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού.

 

Υποχρεώσεις μελών:

α)Υποχρέωση συμμετοχής στις δραστηριότητες του ΚοιΣΠΕ και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων του ΚοιΣΠΕ.

β)Ευθύνη για τα χρέη του Συνεταιρισμού έως το ποσό της συνεταιριστικής μερίδας κάθε μέλους.

γ) Υποχρέωση καταβολής πρόσθετης εισφοράς ανάλογης προς την καθαρή περιουσία του ΚοιΣΠΕ, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Τα νέα μέλη της πρώτης κατηγορίας υποχρεούνται στην εισφορά αυτή μειωμένη κατά  50%.

δ)Υποχρέωση καταβολής χρηματικής αναλογίας για την κάλυψη τυχόν ζημιών του ΚοιΣΠΕ.

Η ευθύνη των μελών υφίσταται και για χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνουν μέλη, δεν περιλαμβάνει όμως χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό τους.

 

Ύψος Συνεταιριστικής μερίδας :

Η συνεταιριστική μερίδα είναι ίση αδιαίρετη και για όλα τα μέλη και ανέρχεται στο ποσό των εκατό (50) ευρώ. Τα ιδρυτικά μέλη υποχρεούνται να εισφέρουν το ποσό αυτό μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, ενώ τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να αποκτήσουν απεριόριστο αριθμό προαιρετικών μερίδων, η αξία των οποίων είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής.

 

 

Η Γ.Σ. :

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, απαρτίζεται από όλα τα μέλη του ΚοιΣΠΕ, αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης. Η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού, ενώ αυξημένη απαρτία των 2/3 των μελών απαιτείται για την τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας,  των αποκλεισμό  συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του καταστατικού. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών και τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις με μία μόνο ψήφο. Στα θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία, απαιτείται και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

 

Το Δ.Σ. :

Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται από την Τάκτικη Γενική Συνέλευση. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Από τα μέλη του Δ.Σ. πέντε (5) προέρχονται από μέλη της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας μελών και δύο (2) από τα μέλη της πρώτης κατηγορίας, εφόσον τα μέλη αυτά δεν τελούν σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της. Το Δ.Σ. διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή για τα οποία απαιτείται έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα, με γραπτή πρόσκληση, σε συγκεκριμένη ημέρα και με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο :

Εφόσον τα μέλη του Συνεταιρισμού είναι περισσότερα από είκοσι (20) η Γ.Σ. εκλέγει μαζί με το Δ.Σ. Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέλη. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση των αποφάσεων της  Γ.Σ. από το Διοικητικό Συμβούλιο, διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού.

 

 

 

Διάλυση ΚοιΣΠΕ :

Ο Συνεταιρισμός διαλύεται :

α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα (10).

β) Αν το αποφασίσει η Γενική  Συνέλευση.

γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση, δηλαδή αν αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, και μόνο αφότου αποτύχει η διαδικασία για έκτακτη εισφορά. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση.

 

 

Κατά τα λοιπά την λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπει η διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999.

Aside

Λίγα λόγια τους Κοι.Σ.Π.Ε.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  Κοι.Σ.Π.Ε

Οι αστικοί συνεταιρισμοί με κοινωνικό σκοπό και εμπορική δραστηριότητα (Κοι.Σ.Π.Ε) θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 2716/99 και αποτελούν μια νέα μορφή συνεταιριστικής επιχειρηματικής δράσης, με όρους κοινωνικής οικονομίας, ειδικά για τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

·        Ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας

·        Λειτουργούν ταυτόχρονα ως εμπορική, παραγωγική επιχείρηση  και ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας

·        Αποτελούν την πρώτη επίσημα θεσμοθετημένη μορφή κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

·        Πρωτοποριακή εταιρική σχέση (ψυχικά ασθενείς – εργαζόμενοι – φορείς από την κοινότητα)

·        Συνδυασμός θεραπευτικής και επιχειρηματικής μονάδας

·        Τα μέλη με ψυχοκοινωνικά προβλήματα διατηρούν τις κοινωνικές παροχές τους (επίδομα πρόνοιας)

 

 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται αποτελούν αντικείμενο προσεγμένου σχεδιασμού και μελέτης από ειδικευμένους επαγγελματίες και στοχεύουν και στην οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας 

ΣΤΟΧΟΣ

Η Κοινωνική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτοδυναμία, στα πλαίσια των προσπαθειών για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση.

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

·        Θεραπευτικά οφέλη, αποστιγματισμός, εργασιακή και κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

·        Απαλλαγή των Κοι.Σ.Π.Ε από φόρους εισοδήματος

·        Απασχόληση επαγγελματιών ψυχικής υγείας χωρίς επιβάρυνση των Κοι.Σ.Π.Ε

·        Ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής και της τοπικής /περιφερειακής ανάπτυξης

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ο ΚΟΙΣΠΕ αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας , έχει το χαρακτήρα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του , εμπορική ιδιότητα και απεριόριστη διάρκεια

 

Μπορούν να συμμετάσχουν με την αγορά συνεταιριστικών μερίδων:

·      –  Σε ποσοστό 35%, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες  που λόγω ψυχικής διαταραχής, όπως αυτή ορίζεται από την αντίστοιχη Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας , έχουν ανάγκη αποκατάστασης

·   –     Σε ποσοστό 45% επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας

·    –    Σε ποσοστό 20% δήμοι, κοινότητες, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

·    –    Με την αγορά συνεταιριστικών μερίδων εξασφαλίζεται τόσο το δικαίωμα απασχόλησης στο Συνεταιρισμό όσο  και το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Παρέχεται επαγγελματική , συνεταιριστική και πολιτιστική εκπαίδευση των μελών

 

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται μεταξύ των μελών

Προτάσεις για επιχειρηματικές δράσσεις Κοι.Σ.Π.Ε. Ρεθύμνου

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Κοι.Σ.Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ

·        Μουσικό καφενείο

·        Καλλιτεχνικό εργαστήρι

·        Κατάστημα μεταπώλησης παραδοσιακών προϊόντων

·        Αγρόκτημα εναλλακτικών καλλιεργειών

·        Μοναστηριακός- εκκλησιαστικός τουρισμός

·        Ραφείο αποκριάτικων στολών

·        Συνεργείο καθαριότητας δημόσιων κτιρίων

·        Εκμετάλλευση καντίνας επί της εθνικής οδού

·        Επεξεργασία μαλλιού και παραγωγή προϊόντων ένδυσης

·        Βιβλιοδετείο

·        Πρότυπη μονάδα παραγωγής παραδοσιακού τυριού 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Στο χώρο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου, Δημοκρατίας 24

Κάθε Παρασκευή 11.00- 13.00

Τηλ. Επικοινωνίας : 6942439335/ 6933001196

Ο υπό δημιουργία ΚΟΙΣΠΕ Ρεθύμνου

Στα πλαίσια των προσπαθειών για τη δημιουργία Κοινωνικού Συνεταιρισμού στο Ρέθυμνο, μια ομάδα εργασίας(προσωρινή Δοικούσα Επιτροπή) αποτελούμενη από χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, από επαγγελματίες ψυχικής εγείας, εκπροσώπους της περιφέρειας, του δήμου,της εκκλησίας, και του Πανεπιστημίου Κρήτης , μέλη του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ρεθύμνου( ΣΟΦΨΥ),καθώς και από πολίτες – εθελοντές , οργανώνει τακτικές συναντήσεις, ημερίδες και συζητήσεις τον τελευταίο  περίπου χρόνο. Μέσα από συζητήσεις και ερευνητική δουλειά, προέκυψαν ιδέες για εν δυνάμει παραγωγικά αντικείμενα του ΚΟΙΣΠΕ Ρεθύμνου, τα οποία και περιγράφονται λεπτομερώς στο επιχειρηματικό πλάνο. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με τους  θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρονται: αγρόκτημα ενναλακτικών καλλιεργειών, δημιουργία ενός μουσικού καφενείου με προοπτική φιλοξενίας πολιτιστικών δρώμενων, υποδομές και υπηρεσίες εκκλησιαστικού-μοναστηριακού τουρισμού , επεξεργασία πρόβειου μαλλιού και δημιουργία πρωτότυπων ειδών ένδυσης, παραγωγή κρητικής γραβιέρας κ.τ.λ.